Kwiecień 2018

 • NOWENNA NIEPODLEGŁOŚCI - KWIECIEŃ 2018

 • Nowenna Niepodległości - kwiecień 2018
  Intencja szczegółowa: Za poległych w obronie Ojczyzny.
 • 108 Męczenników II wojny światowej
  Patroni miesiąca: 108 Męczenników II wojny światowej
 • Nowenna Niepodległości

  Intencja główna: o rozwój wolnej i niepodległej Polski.

 • W kwietniu pamiętamy w modlitwie o tych, którzy walcząc o wolność naszej Ojczyzny, ponieśli śmierć. Należy do nich 108 błogosławionych Męczenników II wojny światowej i wielu innych. Gdy przypatrujemy się ich sylwetkom, nie możemy nie zapytać: co nimi kierowało? Dlaczego narażali swoje życie? Skąd czerpali siłę do znoszenia tortur, do zachowania godności ludzkiej, a na koniec przyjęcia śmierci, często okrutnej?

Dziś przywołujemy na pamięć tych, którzy byli przez dziesięciolecia skazani również na śmierć historyczną, na wymazanie z kart historii – zniesławieni przez komunistyczne trybunały i pozbawieni godziwego pochówku. Ale Bóg o Was pamięta, Wasza nagroda jest u Niego, On otarł każdą łzę z Waszych oczu...

Oto kilka myśli, cytatów wielkich Polaków, z których dziś jesteśmy dumni:

Często było się świadkiem, siedząc w Oświęcimiu, jak któryś z kolegów dosta- wał z domu list, w którym go matka, oj- ciec bądź żona zaklinali na wszystko, by podpisał Volkslistę. Jakże często za to widziało się tam w „piekle” serdecznego chłopa, któremu brzmienie obce jego nazwiska nie przeszkadzało być godnym imienia Polaka. Z rozrzewnieniem mówił: "Tak. Kocham matkę, żonę, czy też ojca, lecz listy nie podpiszę! Zginę tu – wiem o tym... Nikt kiedyś w przyszłości nie bę- dzie mógł pluć w moją polskość!" Jakże wielu takich w Oświęcimiu zginęło...

Witold Pilecki

Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości.

Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka"

"Kochana Wisiu! Jeszcze żyję, chociaż są to prawdopodobnie ostatnie dni. Siedzę z oficerem gestapo. Oni otrzymują listy, a ja nie. A tak bardzo chciałbym otrzymać chociaż parę słów Twoją ręką napisanych (...). Ten ból składam u stóp Boga i Polski (...). Bogu dziękuję za to, że mogę umierać za jego wiarę świętą, za moją Ojczyznę i za to, że dał mi tak dobrą żonę i wielkie szczęście rodzinne"

Łukasz Ciepliński "Pług", gryps do żony miesiąc przed egzekucją

Jako Polak i stary partyzant oświadczam: wytrwam do końca na swoim stanowisku "Tak mi dopomóż Bóg". Zdrajcą nie byłem i nie będę. Daremne wasze trudy, mozoły i najrozmaitsze podstępy. Gwarancje wolności wydajecie więźniom, których katujecie jak barbarzyńcy. Wstyd i hańba. Swoim postępowaniem doprowadzacie do zguby samych siebie.

Józef Kuraś "Ogień"

Módlcie się byście nie cierpieli za długo, bo Polacy niestety muszą jeszcze długo cierpieć, ale jak teraz słońce świeci, tak słońce wolności będzie świecić dla wielu z was i dla Polski. Matko Najświętsza Królowo Korony Polskiej módl się za nami!

Bł. Antonin Bajewski OFMConv

Rozważanie różańcowe

Różaniec z Męczennikami II wojny światowej

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie

Scena zwiastowania Boga powtarza się, choć w innej formie, przez następne wieki. Ten sam Bóg, który objawił Maryi tajemnicę Wcielenia, który przybrał postać człowieka i dziś ukazuje się każdej poszczególnej duszy.

Radosne było spotkanie się Niepokalanej ze Stwórcą i żywy oddźwięk znalazło w Jej sercu w postaci mocnej i żywej wiary. Czy podobnie szczere zadowolenie maluje się na twarzy dzisiejszego człowieka na widok Boga wszechmocnego zbliżającego się do swego stworzenia? Trudno uogólnić odpowiedź twierdzącą czy przeczącą.

I dzisiaj żyje młodzież pełna zapału dla sprawy Bożej, młodzież dla której Bóg - to jedyny ideał w jej życiu. (...) Od chwili poznania Boga, żyją oni wiarą mocną - bez żadnego powątpiewania, wiarą stałą, gdyż gotowi są dla zwycięstwa Boga, w obronie każdej prawdy katolickiej złożyć swe życie w ofierze. - To męczennicy pragnieniem.

bł. Ojciec Pius Bartosik

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Nie wiele, najwyżej nieco odwagi zdobytej na modlitwie potrzeba, by nieść pomoc błądzącym w wierze, naprowadzając na dobrą drogę rozbitków moralnych. To wszystko są drobnostki i rzadko zdarza się, że miłość bliźniego domagać się będzie od nas większego czynu. W każdym wypadku Niepokalana będzie wspomagała nas swoją łaską, o którą jednak powinniśmy się modlić.

bł. Natalia Tułasiewicz

3. Narodzenie Pana Jezusa

Trzymając w rękach swojego Syna a naszego Brata Niepokalana poucza nas, ze Bóg, którego ludzkość znała tylko jako prawodawcę, surowego Sędziego i Boga straszliwego majestatu - jest również naszym Ojcem. Ojcem tkliwym i nieskończoną miłością nas kochającym. Najlepszym na to dowodem - to Jezus, Jego Syn Przedwieczny i Syn Maryi. Ojciec Przedwieczny umiłował nas i zesłał Syna swego, abyśmy życie Boże w sobie mieli.

bł. Natalia Tułasiewicz

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Jakże małe jest twoje poświęcenie dla sprawy bliźniego - mówi do mnie Niepokalana - Nikt nie wymaga ofiary z twojego życia, ofiary jaką złożył mój Syn dl ciebie. Czyż nie otworzysz swego serca na potrzeby bliźnich? Nie zdobędziesz się na tę odrobinę życzliwości dla strapionych? Rzeczywiście, jak małą ofiarę ponosimy - dobrze życząc bliźniemu, radując się jego pomyślnością, wyrażając żal z powodu nieszczęścia, jakie go dotknęło, nie obmawiając bliźniego, ani tym bardziej nie mówiąc o nim fałszu i chroniąc jego dobre imię.

bł. Natalia Tułasiewicz

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Wiódł mię Pan ku Sobie od zarania życia, a gdy nie umiałam odgadnąć nieraz Jego woli, twardą ręką wychowywał mię dla Swoich celów. Nie szczędził mi też od zarania życia bólu, cierpień, łez i wyrzeczeń. Ale właśnie za to błogosławię Go dzisiaj każdym oddechem. Niech będzie uwielbiony za twardą szkołę życiową, na którą mię powołał i (...) za każde cierpienie, które mi otwierało duszę na zrozumienie woli Bożej w stosunku do moich osobistych pragnień. (...) Każde cierpienie, każde doświadczenie jest w paśmie dni człowieczych odskocznią dla nowych sił - prowokuje nasilenie łaski.

bł. Natalia Tułasiewicz

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Wprawdzie przychodzimy na ten świat w grzechu, odziedziczonym po pierwszych rodzicach, podczas gdy Maryja była zupełnie od niego wolną, to jednak dobroć Boża daje nam wystarczający środek do pozbycia się tych więzów. Jak bowiem wiosenne promienie słońca oswobadzają rzeki z lodowych okowów, tak promienie łaski Chrztu św., topiąc grube kajdany grzechu pierworodnego, wyzwalają nas z niewoli czarta. Przez Chrzest św. upodobniamy się do Matki Najśw. stajemy się dziećmi Bożymi.

Bł. Ojciec Pius M. Bartosik - artykuły

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

Matka Najświętsza nie ogranicza się jedynie do roli biernej w życiu naszej duszy, to znaczy nie poprzestaje tylko na odebraniu od nas darów z duszy, ciała i dóbr tak duchowych jak i materialnych. Musimy z radością zauważyć, ze Niepokalana żywo interesuje się nami i w Swoje własne ręce ujmuje kierownictwo nad naszymi staraniami w osiągnięciu doskonałości.

Oddanie się Niepokalanej w praktyce codziennego życia - bł. Ojciec Pius M. Bartosik

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia

Potrzebna jest łaska oświecenia dla naszego rozumu, byśmy umieli poznać potrzeby bliźnich, bo samolubstwo ciemną zasłoną odgradza nas od otoczenia, uniemożliwiając nam wczucie się w jego potrzeby duchowe czy materialne. Nie mniej odczuwamy brak sił, by otworzyć swe serce na potrzeby bliźnich - i oto znowu łaska Niepokalanej wspomoże wysiłki naszej woli.(...) Człowiek przestaje być samolubem zamykającym w sobie cały świat. Owszem widzi, ze on jest cząstką Boga, dla którego ma żyć, cząstką świata, w którym się obraca i cząstką społeczeństwa, dla dobra którego powinien poświęcić swe zdolności i siły.

Oddanie się Niepokalanej w praktyce codziennego życia - bł. Ojciec Pius M. Bartosik

4. Przemienienie na górze Tabor.

W zupełnie innym świetle przedstawia się nasze ciało. Daje ono pomieszczenie duszy odrodzonej łaską chrztu świętego, dlatego też bierze ono udział w godności, jaką posiada dusza w stanie łaski uświęcającej, udział w godności dziecka Bożego i uczestniczy w prawie do dziedzictwa niebieskiego; łączy je za pośrednictwem duszy, przyjacielski stosunek z Bogiem, zamieszkującym w niej rzeczywiście, chociaż na sposób duchowy.

Oddanie się Niepokalanej w praktyce codziennego życia - bł. Ojciec Pius M. Bartosik

5. Ustanowienie Eucharystii.

Najdroższy mój Przyjaciel mówi mi: "Nie oburzaj się, nie złorzecz, potrzebna Mi jest twoja, właśnie twoja miłość. Dziś (...) potrzebna Mi jest twoja miłość więcej niż kiedykolwiek. Módl się przede wszystkim za nieprzyjaciół, albowiem taka modlitwa jest miłością najwyższej próby".

Nie negatywna asceza, nie "porywanie" Chrystusa ze środowisk prawie pogańskich ku zaciszom domowym serca, ale przeciwnie (...) - przenoszenie Chrystusa w zaciszu swojego serca ku środowiskom i ludziom odwróconym od Niego.

Natali Tułasiewicz

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Wielką rozpiętość, rozległą skalę dostrzec możemy w cierpieniu. I chociażby kto sądził, że cierpienia jego są bardzo wielkie, może przecież odszukać kogoś, który w swym sercu przeżywał rzeczywiście większą tragedię, przelał więcej łez... Skala cierpień ludzkich ma swoją zwyżkę w Sercu Matki Najświętszej, a do największego napięcia dochodzi w zbolałym Sercu Chrystusa.

U stóp Jezusa zmniejszają się nasze udręki i bóle. Z Chrystusem miło jest cierpieć. Zdajemy sobie sprawę, że "odkąd zatknął Chrystus sztandar krzyża, muszą wszyscy jego wyznawcy tym chwalebnym znakiem walczyć i zwyciężać".

Bł. Ojciec Pius M. Bartosik - artykuły

2. Biczowanie Pana Jezusa

Ile razy ochotnie podejmujemy się nieść krzyże jakie Opatrzność Boża nam wkłada za pośrednictwem różnych okoliczności krzyżujących nasze plany i zamierzenia, - krzyże włożone nam przez złość ludzką, a może tylko z braku opanowania się naszych bliskich czy krewnych - dopełniamy wtenczas w ciele naszym tych cierpień, których brakowało Chrystusowi, Głowie Mistycznego Ciała. Do cierpień Chrystusa - Kapłana brakowało właśnie cierpienia członków Jego mistycznego ciała, czyli cierpień naszych.

Oddanie się Niepokalanej w praktyce codziennego życia - bł. Ojciec Pius M. Bartosik

3. Cierniem ukoronowanie Chrystusa.

Nie obejdzie się bez wysiłku, trudu; nieraz ręce nasze będą opadały, nogi pokryją się czerwienią krwi - bo tworzenie w sobie nowego człowieka na wzór Niepokalanej Dziewicy, to wynik zwycięstwa nad nasza złą, zepsutą naturą. Ale niczym jest ta odrobina cierpienia w porównaniu ze szczęściem, jakiego doznają ci, którzy naprawdę dążą do zjednoczenia się z naszą Matką.

Oddanie się Niepokalanej w praktyce codziennego życia - bł. Ojciec Pius M. Bartosik

4. Niesienie krzyża

Niepokalana Królowa Świętych zachęca nas możliwymi sposobami byśmy wzięli krzyż sumiennego wypełniania przykazań Bożych i kościelnych. Każdy też nawrócony przez Nią grzesznik głosi światu, że krzyż ten nie jest zresztą tak ciężki, jak na pierwsze wrażenie się wydaje. Jarzmo moje lekkie jest - powiedział Chrystus do tych, którzy z radością przyjmują krzyż składający się z obowiązków względem Boga, ludzi i siebie samego.

Bł. Ojciec Pius M. Bartosik - artykuły

5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Niepokalana nauczy nas znosić przykrości, jakim podlegać może nasze ciało. Jej życie pełne ofiary i życie Syna będzie działało na nas całą mocą. Nikt oprócz Jezusa i Maryi nie był wolny od grzechu pierworodnego, sprawcy naszych cierpień, a przecież nikt tyle nie wycierpiał, co Oni. Cierpienie nasze weźmie Niepokalana Matka, aby złożyć je u stóp swego Syna; pod krzyż je zaniesie, byśmy mogli mieć udział w jego owocnym kapłaństwie.

Oddanie się Niepokalanej w praktyce codziennego życia - bł. Ojciec Pius M. Bartosik

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie

"Na ruinach kościołów czy przy bramach zamkniętych gromadzą się cienie.

To zmartwychwstali! Kościół, który miał umrzeć, żyje. Powstają nowe świątynie, dawne niezniszczone zapełniają się po brzegi. Katolicyzm wychodzi zwycięsko z katakumb; nie mówię o katakumbach pierwszych wieków, ale o nowoczesnych (...). Chrystus zmartwychwstał - a przecież nie wszyscy Mu wierzyli. Jednak ta garstka wierzących podbiła cały ówczesny świat i złożyła go u stóp Chrystusa. Podobne zadanie spoczywa na nas wierzących w obecnej dobie. Pokorą, stanowczością, męstwem, gorliwością św. Pawła mamy przekonać cały świat. Wszystkich.

Bł. Ojciec Pius M. Bartosik - artykuły

2. Wniebowstąpienie

"Ani oko nie wdziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują" (1 Kor 2,9).

A my, czy również takie gorące pragnienie mamy, by po trudach i cierpieniach tej ziemi, oglądać Boga twarzą w twarz i królować ze świętymi i Aniołami w niebie? Wszak wszyscy wierzymy niezachwianie w tę prawdę naszej wiary świętej, że po życiu pobożnym czeka nas wieczna radość w niebie, a jednak czy przynajmniej w dni świąteczne, wolni od codziennych, zwykłych obowiązków i prac, czy przynajmniej w te dni wybiegamy sercem i myślą do tronu Bożego, gdzie nas czeka szczęście bez granic, radość bez końca?

Bł. Antonin Bajewski OFMConv

3. Zesłanie Ducha Świętego.

Co powinniśmy czynić, jak życie ułożyć, abyśmy jak Apostołowie stali się także uczestnikami tych bezcennych łask i darów Ducha Świętego, których zwłaszcza dzisiaj tak bardzo potrzebujemy? Jedną tylko rzecz mamy uczynić: mamy przygotować nasze serca na Jego przyjęcie. Naśladujmy uczniów Pańskich zgromadzonych w Wieczerniku. Są oni na osobności, w spokoju, wzajemną miłością ściśle złączeni i trwający jednomyślnie na modlitwie. Bł. Antonin Bajewski OFMConv.

4. Wniebowzięcie NMP

Powinniśmy często myśleć o niebie, aby zawsze mieć na pamięci cel naszego życia (...). Nie zapominajmy, że jesteśmy na tej ziemi pielgrzymami dążącymi do wiekuistej ojczyzny. Nie przywiązujmy serca swego do żadnej rzeczy stworzonej, bo wszystko, co nas otacza, trzeba będzie kiedyś porzucić, ale żyjąc na tym wygnaniu ziemskim, oddajmy nasze serce całkowicie Bogu i Jego Niepokalanej Matce, a to oddanie nasze, będzie zadatkiem i rękojmią naszego królowania w niebie.

Bł. Antonin Bajewski OFMConv

5. Ukoronowanie NMP na królową nieba i ziemi

Godność Matki Bożej - Niepokalanej, Królowej wszechświata, Matki troskliwie schylającej się nad największym nawet grzesznikiem i Wszechpośredniczki - skłania nas, byśmy w nabożeństwie do Niej nie szukali swej korzyści ale Jej chwały.

Oddanie się Niepokalanej w praktyce codziennego życia - bł. Ojciec Pius M. Bartosik

Adoracja dla Niepodległej

Wspomnijmy przed Panem wszystkich poległych, zamordowanych lub zamęczonych Polaków i Polki - wielkich bohaterów naszej Ojczyzny. Ich bohaterska postawa w obronie Ojczyzny wzbudza nasz podziw i dumę.

Nie po to jednak walczyli, byśmy karmili się tylko pięknymi wspomnieniami ich odwagi, ale byśmy tak samo wzrastali w miłości do Boga, do Ojczyzny, której na imię Polska, oraz do wartości, które były motywem ich działań.

Pieśń / chwila refleksji.

Dla zachowania wartości, takich jak: wiara, czystość obyczajów, pogoda ducha, nadzieja - Natalia Tułasiewicz wyjechała do obozu pracy do Niemiec, by tam - przez swój przykład, dobre słowo - dopomóc polskim kobietom zachować te wartości, przetrwać piekło nazizmu hitlerowskiego. Za miłość bliźniego i jego duszy zapłaciła własnym życiem.

Rotmistrz Witold Pilecki dobrowolnie dał się aresztować i wywieźć do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz, by odkryć przed światem piekło obozu. Człowiek przykładu, który uczył zawsze poświęcenia. Po wojnie torturowany i stracony w warszawskim więzieniu przez komunistów, ofiarował swoje cierpienia za wolną Polskę.

Swoją siłę i moc czerpali z Boga, z Eucharystii, z modlitwy. W tym miesiącu wspominamy pomordowanych w Katyniu. Wielu z nich do ostatnich chwil trzymało w swych rękach różaniec.

- Boże Wszechmogący, przyjmij do swego Królestwa niewinne ofiary przemocy.

Pieśń.

"Choćbym szedł ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną..." (Psalm 23).

Danuta Siedzikówna "Inka" za swoją wierną służbę jako pielęgniarka, łączniczka oraz za udział w ruchu oporu przetrzymywana była w więzieniu przez Urząd Bezpieczeństwa. Torturowana, dręczona psychicznie, nie zdradziła nikogo ze swych towarzyszy. "Zachowałam się jak trzeba" - cztery proste słowa, które przekazuje nam dzisiaj, gdy jesteśmy kuszeni, by zdradzać wartości, przyjaciół, Ojczyznę, by sprzedać za spokój i dobrobyt to, co mamy najcenniejszego.

Nie ma kompromisu i układów ze złem.

Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka": "Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości".

A my czy wydaliśmy walkę temu, co nas zniewala? Zło przybiera różne formy, nie tylko uzależnień, grzechów. Istnieją zniewolone środowiska, systemy, urzędy, narody, które stają się narzędziami lub sługami zła.

Módlmy się o wolność wewnętrzną i zewnętrzną naszego kraju od kompromisów ze złem.

Pieśń.

Eucharystia jest tym, co nas jednoczy z Bogiem i ludźmi. "Bóg jest naszą siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach". Nie był obojętny na to ojciec rodziny Franciszek Stryjas, który podczas wojny zadbał o katechizację dzieci i przygotowanie ich do I Komunii świętej. "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie". Za to, by Bóg mógł zamieszkać w drugim człowieku, oddał życie.

"Nie ma większej miłości, gdy kto życie oddaje za przyjaciół swoich". Tak postąpiła teściowa Marianna Biernacka, oddając życie za brzemienną synową. Poszła za nią do więzienia i na śmierć, prosząc tylko, by przynieśli jej różaniec.

Każdy ma swój egzamin z życia. Nie od wszystkich żąda się, by wybierali między swoim a życiem drugiego. Prośmy Maryję Niepokalaną, by nam wyjednała łaskę w stosownej chwili, byśmy w codziennych sprawach potrafili tracić własne życie dla miłości bliźniego.

Pieśń.

"Przez krzyż do zmartwychwstania" - ks. Piotr Dańkowski. Idąc za Chrystusem, poszedł również drogą krzyżową przez aleje Auschwitz. "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!" Tak było w jego życiu aż do Wielkiego Piątku, gdy zginął obarczony ciężką belką pod ciosami kapo. "I w życiu i w śmierci należymy do Pana". Często chcielibyśmy naśladować Chrystusa tylko podczas Jego cudów i nauczania, zapominając o Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Trzeba naśladować całość Jego życia, aby dojść do zmartwychwstania i życia w wiecznym szczęściu.

O. Antonin Bajewski, franciszkanin - pobity przez esesmanów koronką franciszkańską, nie poddawał się zwątpieniu, pełnił posługę przy chorych oraz kapłańską. Przed śmiercią prosił: "Powiedz braciom w Niepokalanowie, że wierny Chrystusowi i Maryi tu zginąłem".

Pieśń.

"Boże, nasz Ojcze, który w Swoim Synu ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dajesz nam źródło życia i świętości, nadziei i radości, pokoju i dobra, wysławiamy zwycięstwo Twoich darów objawione w męczeństwie Twoich sług błogosławionych: Piusa i Antonina, Tymoteusza i Bonifacego z Niepokalanowa, kapłanów i braci z zakonu św. Franciszka w czasie drugiej wojny światowej. Błagamy Cię pokornie doprowadź nas za ich wstawiennictwem do blasku prawdy ewangelicznej, która nie zna zniewolenia i zdrady oraz rozpal płomień miłości serafickiej, która wszystko przetrwa i przetrzyma, abyśmy bez lęku i przygnębienia, lecz z ufnością kroczyli drogami trzeciego tysiąclecia we wspólnocie Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń.

Prowadzący: Panie Jezu, oto dziś w sposób szczególny jeszcze raz polecamy Ci naszą Ojczyznę. Miej w opiece cały nasz naród, wszystkie swe syny i córki, i uproś nam niezachwianą wiarę i miłość, abyśmy nigdy nie zapomnieli za jaką cenę zostataliśmy odkupieni. Odmówmy wspólnie modlitwę za Ojczyznę:

Boże, Rządco i Panie narodów...

Pieśń na zakończenie.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Kwota
Waluta
Cel
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Kod
Miasto
Ulica
Nr domu
Script logo