Statut

STATUT FUNDACJI NIEPOKALANEJ

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Niepokalanej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz tego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Teresę Michałek i Karola Wojtynę, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wiesława Grabarka w kancelarii notarialnej w Sochaczewie, ul. Władysława Grabskiego 1b, w dniu ósmego grudnia roku dwa tysiące czternastego (08.12.2014) i posiada osobowość prawną.
3. Fundację powołano na nieokreślony czas działalności.

§ 2

1. Siedziba Fundacji znajduje się w miejscowości Paprotnia.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jednak w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja w celu współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

1. Fundacja służy realizacji celów określonych przez Stowarzyszenie "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.

2. Cele statutowe Fundacji:
1. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
2. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
3. promocja i organizacja wolontariatu;
4. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
5. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury polskiej;
6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. wypoczynek dzieci i młodzieży;
8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9. działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie (bezrobotni, bezdomni, narkomani);
10. ochrona i promocja zdrowia;
11. działalność charytatywna;
12. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
13. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

§ 5

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie sympozjów, odczytów, prelekcji, wykładów, szkoleń, katechez, warsztatów, kursów, konferencji;
b. działalność wydawniczą;
c. tworzenie i prowadzenie stron internetowych;
d. organizowanie spotkań formacyjnych, pielgrzymek, rekolekcji oraz wyjazdów wypoczynkowych;
e. organizowanie festynów, kiermaszów, pikników i aukcji;
f. organizowanie koncertów, wystaw i spotkań;
g. prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych dla osób z zaburzeniami osobowościowymi, uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych i ofiar przemocy;
h. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

2. Fundacja swoje cele może realizować odpłatnie poprzez:
a. organizowanie sympozjów, odczytów, prelekcji, wykładów, szkoleń, katechez, warsztatów, kursów, konferencji;
b. działalność wydawniczą;
c. tworzenie i prowadzenie stron internetowych;
d. organizowanie spotkań formacyjnych, pielgrzymek, rekolekcji oraz wyjazdów wypoczynkowych;
e. organizowanie festynów, kiermaszów, pikników i aukcji;
f. organizowanie koncertów, wystaw i spotkań;
g. prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych dla osób z zaburzeniami osobowościowymi, uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych i ofiar przemocy;
h. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 6

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 9

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.

Władze Fundacji

§ 10

1. Organami władzy Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Członkowie Rady i Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych organów, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 11

1. Fundatorzy Fundacji wchodzą w skład pierwszego Zarządu i jeden z nich staje na czele jako Prezes Zarządu. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzą przynajmniej dwie osoby.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) powołanie Rady, która jest organem kontrolno-opiniującym Fundacji,
b) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
e) podejmowanie decyzji w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

§ 13

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 14

1. Rada składa się z Przewodniczącego i przynajmniej jednego członka.
2. Uchwały Rady mają charakter niewiążący.
3. Fundatorzy mogą odwołać członka Rady w każdym czasie.
4. Członkom Zarządu przysługuje prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Rady.

§ 15

Do kompetencji Rady należy:
a) opiniowanie na wniosek Zarządu projektów i działań Fundacji, związanych z realizacją jej celów statutowych;
b) proponowanie podjęcia przez Fundację określonych działań, związanych z realizacją jej celów statutowych.
§ 16

Sposób działania Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.

§ 17

1. Funkcje członków Rady są honorowe i bezpłatne w zakresie realizacji zadań statutowych.
2. Zarząd może przyznać członkom Rady zwrot koniecznych wydatków oraz wynagrodzenie za pracę wykonywaną na rzecz Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 18

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) - oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Postanowienia końcowe

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla których realizacji Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 20

1. Zarząd podejmuje uchwałę o połączeniu Fundacji z inną fundacją, jeśli uzna, że może ono wpłynąć na bardziej efektywne realizowanie celów Fundacji.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 22

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.

Karol Wojtyna, fundator
Teresa Michałek, fundator

Aktualizacja: 18.01.2017

Kwota
Waluta
Cel
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Kod
Miasto
Ulica
Nr domu
Script logo