2018

Sprawozdanie z działalności Fundacji Niepokalanej
za okres 1.01.2018 - 31.12.2018

Sprawozdanie merytoryczne

W roku 2018 w ramach realizacji celów statutowych podjęto następujące działania:

1. Prowadzenie i administrowanie stron internetowych:

- www.rodzina.maryjni.pl - witryna informacyjno-formacyjna dla rodzin, zawierająca ważne bieżące informacje, relacje z podejmowanych inicjatyw przez Fundację i innych organizacji działających na rzecz rodziny oraz będąca pomocą w logistyce organizacji tych przedsięwzięć;

- mama.expert - portal dla matek, zawierający informacje i artykuły publicystyczne z dziedziny macierzyństwa i rodziny, służący pomocą w odkrywaniu przez kobiety idei radosnego macierzyństwa;

- www.fundacjaniepokalanej.pl - strona profilowa Fundacji;

- www.mi-polska.pl - oficjalna strona Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Pol-sce (MI).

2. Organizacja spotkań dla członków MI, rodzin i osób niepełnosprawnych:

- Rycerskie Dni Rodzin (2-4 maja oraz 7-9 czerwca), czyli trzydniowe spotkanie dla rodziców i dzieci w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej Niepokalanowie La-sku, w ramach którego odbyły się m.in. spotkania warsztatowe dla matek i ojców z za-kresu radzenia sobie z dziećmi w różnych momentach ich rozwoju.

- Maryjne Rekolekcje dla Rodzin (23-28 sierpnia) pod hasłem "Rodzina świątynią Ducha Świętego", w ramach których odbyła się tzw. Olimpiada "na Maxa", czyli szczególna forma aktywizacji dzieci (konkurencje sportowe) oraz integracji rodziców i dzieci. Po raz pierwszy zorganizowano rodziną olimpiadę, w której zwycięska` rodzina otrzymała pamiątkowy puchar. W spotkaniu wzięło udział 19 rodzin, w tym pięć tzw. rodzin zastępczych. Głównym celem rekolekcji było umocnienie darami Ducha Świętego i budo-wanie rodzinnego domu jako świątyni Boga. Każdego dnia rodziny spotykały się z za-proszonymi gośćmi, które mówiły o wartości życia rodzinnego i wychowania dzieci ku wartościom.

- W Niepokalanowie Lasku spotkały się rodziny, które borykają się z różnymi trudnościami lub przeżywają ciężkie chwile próby, jak też ci, którzy za rodziny w kryzysie za-pragnęli ofiarować swój czas i modlitwę. To modlitewne spotkanie, nazwane Dniami Rodzin Doświadczonych, odbyło się w dniach 4-6 maja. Uczestniczyło w nim 20 osób, z których pięć wstąpiło do Rycerstwa Niepokalanej.

- Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin, które odbyło się 25-27 maja - to pierwsza próba na tak dużą skalę zgromadzenia rodzin wokół Niepokalanej w nieprzypadkowym miejscu - w "Domu Matki", jak jest nazywany Niepokalanów.

- Fundacja wspierała organizację polskiego pawilonu podczas IX Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie (Irlandia): przygotowanie folderu Niepokalana w rodzinie - zwycięstwo w rodzinie w czterech wersjach językowych (polskim, angielskim, włoskim i hiszpańskim); przygotowanie tłumaczenia na język angielski do filmu promującego spotka-nie rodzin w Dublinie: Rodzina jest miłością, miłość jest rodziną.

- Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu rekolekcji dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, które odbyły się w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej Niepokalanowie Lasku w dniach 26-31 sierpnia 2018 r. Oprócz programu modlitewnego i formacyjnego, Fundacja realizowała program integracyjny i rekreacyjny, m.in. poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie tzw. Balu na Maxa (balu przebierańców z konkursem na najlepsze stroje).

- Pomoc w przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy MI w Niepokalanowie (28/29 lipca 2018 r.).

3. Działania na rzecz wspierania i rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego:

- Pomoc młodzieży przygotowującej się do wzięcia udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie 2019 r.

- Udział oraz promocja dziedzictwa św. Maksymiliana Kolbego na terenie Powiatu Sochaczewskiego podczas Jarmarku Pozarządowego, zorganizowanego w Sochaczewie dnia 9 września 2018 r.

- Pomoc w znalezieniu finansów na organizację II Ogólnopolskiego Spotkania Dzieci w Niepokalanowie (15 września 2018 r.). Wzięło w nim udział ponad 5 tys. dzieci z całego kraju.

- Pomoc w przygotowaniu wystawy o św. Maksymilianie Kolbem (opieka merytoryczna i tłumaczenie tekstów na j. angielski) w ramach programu promowania Polski w 100-lecie odzyskania Niepodległości.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie inicjatywy "Nowenna Niepodległości", polegającej na modlitwie za Ojczyznę każdego 11. dnia miesiąca za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Skład, korekta i przygotowanie do druku:
a) kwartalnika "Aktyw", jako rodzaj współpracy w promowaniu informacji społecznych w Powiecie Sochaczewskim;
b) dwumiesięcznika "Rycerz Młodych", czasopisma dla młodzieży.

Sprawozdanie finansowe

Przychody: 68 958,66

a. działalności statutowej nieodpłatnej: 52 377,02

b. nadwyżka przychodów nad kosztami z 2017 r.: 16 581,64

Koszty: 63 107,13

a. koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 59 315,64

b. koszty administracyjne: 3 791,49

Nadwyżka przychodów nad kosztami: 5 851,53

Aktywa:

- środki pieniężne w kasie: 2 623,93

- środki pieniężne na rachunku: 1 954,49

- należności ( PLAY) 950,56

ogółem: 5 528,98

Kwota
Waluta
Cel
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Kod
Miasto
Ulica
Nr domu
Script logo